Abu Dhabi University showcases innovative ideas at Entrepreneurship Fair

Source: zawya.com