Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

Verified Corporate

Company Information

Trong các trung tâm thẩm mỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam là cơ sở được nhiều khác hàng lựa chọn sử dụng các dịch vụ nâng mũi, độn ngực, bấm mí,...


Deployed Capital N/A

Development Stage N/A

Location Hanoi, Vietnam

Branches Vietnam

Investor Type Corporate

Ticket Size N/A

Geographical Focus N/A

Industry Focus N/A


Interests

Headquarters: Login to unlock

Branches: Login to unlock

Sub-Industries: Login to unlock

Industries: Login to unlock

Geographical Focus: Login to unlock